Bilgilendirme ve Muvaffakatname

Bilgilendirme ve Muvaffakatname

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

T.C. Atakum Belediyesi olarak, sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde kurumumuz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel verileriniz, Başvuru formunun kaydıyla birlikte T.C. Atakum Belediyesi veri tabanında saklanır.

 

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Kurumumuza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Onay/Muvafakatname 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince yukarıdaki hususlarda bilgilendirildim. Hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, T.C. Atakum Belediyesi internet sitesinde kayıt esnasında girdiğim, yüz yüze yazılı olarak ve mail ortamında paylaştığım ya da benimle ileride akdedilecek sözleşmelerin uygulanması ile ilgili olarak oluşacak kişisel verilerin, T.C. Atakum Belediyesi veri tabanına aktarılıp kaydedilmesini ve bu verilerin daha önce kayıtlı verilerimle birleştirilmesini kabul ediyorum. Ayrıca verilerimin Atakum Belediyesi tarafından,sunulan hizmetleri, faaliyetleri yürütmek amacıyla kapsamlı bir biçimde kullanılmasını, özellikle de tarafımdan belirtilen adres ve iletişim bilgilerime T.C. Atakum Belediyesi tarafından bilgi gönderilmesini ya da soru sorulmasını kabul ediyorum. Verilen bilgilerin posta, faks, e posta ve/veya SMS yoluyla gönderilmesine izin veriyorum. Verilerin, T.C. Atakum Belediyesi’nin hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olarak yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerim; ‘’T.C. Atakum Belediyesi Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Sosyal Yardım, gıda ve proje destek programlarından faydalanmak, istihdamdan programından yararlanmak amacıyla kişisel verilerim ile benimle aynı konutta yaşayan aile fertleri ile ilgili faaliyetler kapsamında dahi iş bu muvafakat namede belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum.

 

 

                                                                                                              Adı-Soyadı:

                                                                                                              Tarih:

                                                                                                              İmza: 

Atakum Belediyesi Atamarket  

AtaMarket, gıda bankası sistemi içinde yer alan bağışçılardan gelen destekle oluşturulan market bölümüdür. Alışılagelmiş yardım aktivitelerinin dışında yenilikçi bir hizmet modelidir.

Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
iletisim@atamarket.atakum.bel.tr